Àmbits

Com s'organitza el Consorci

Òrgans de govern i de gestió

Els diferents òrgans del Consorci per al compliment de les seves finalitats

Personal al servei del Consorci

Plantilla, relació de llocs de treball, convocatòries de selecció, retribucions, autoritzacions de compatibilitat i informació sobre acords de condicions de treball i representació sindical

Agenda d'activitats del President del CEMICAL com a membre de la Diputació de Barcelona

Registre de persones i organitzacions que participen en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques