Convocatòries de selecció i provisió de personal

Darrera actualització: 16/2/2024 16:43 h.

El CEMICAL disposa del personal necessari per l’adequat compliment de les seves finalitats. El personal que presta serveis al Consorci prové de la Diputació de Barcelona a través dels procediments de provisió i mobilitat i amb els requisits disposats a la legislació vigent i en els acords, pactes i convenis col·lectius que puguin resultar d’aplicació. El Consorci no té personal eventual.

Les funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu són exercides per la secretaria de la Diputació de Barcelona.

Les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i pressupostària i la comptabilitat són exercides per la intervenció de la Diputació de Barcelona.

Les funcions de tresoreria són exercides per la tresoreria de la Diputació de Barcelona.

Per conèixer més sobre els processos de selecció que afecten al CEMICAL podeu accedir a:

Processos de selecció de la Diputació de Barcelona

Paraules clau: