Retribucions del personal al servei del CEMICAL

Darrera actualització: 18/10/2022 14:40 h.

Quan parlem de sistema retributiu ens referim a una estructura de conceptes salarials que es visualitzen en la nòmina i que expressen la compensació econòmica que cadascú rep per la seva feina en funció del que és com a funcionari (grup o subgrup de titulació i antiguitat), del que fa (lloc de treball que ocupa), cap a on va (carrera professional) i com ho fa (acompliment).

Les retribucions es classifiquen en bàsiques i complementàries:

Són retribucions bàsiques el sou, els triennis i el complement de sou i triennis de les pagues extraordinàries. Són retribucions complementàries el complement de destinació, el complement específic, el complement de productivitat i les gratificacions per serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball. Aquestes es fixen anualment a la Llei de pressupostos generals de l'Estat.

Les retribucions complementàries estan essencialment vinculades al lloc de treball i a l'exercici professional (complement de destinació, complement específic, productivitat, gratificacions per serveis extraordinaris) i cada administració les fixa amb les limitacions normatives que correspongui.

Podeu consultar les retribucions del personal a:

Paraules clau: