Plantilla i relació de llocs de treball

Darrera actualització: 18/10/2022 14:35 h.

Plantilla

S'entén per Plantilla el conjunt de places amb dotació pressupostària i la seva aprovació es duu a terme conjuntament amb el pressupost anual del consorci.

Comprèn totes les places dotades pressupostàriament, estiguin ocupades o vacants, agrupades segons corresponguin a personal funcionari, laboral o eventual i classificades en cossos, escales, subescales, classes i categories. 

Pot ser modificada durant l’exercici amb les limitacions que s’estableixen en els preceptes bàsics de les Lleis de pressupostos generals de l’Estat i altra normativa d’anàloga vinculació.

Relació de llocs de treball

La Relació de llocs de treball és un instrument organitzatiu que incorpora el nombre de dotacions per a cadascun dels llocs existents, amb la seva corresponent denominació, adscripció organitzativa, dedicació o jornada, tipologia horària, forma de provisió, nivell de destinació i codi del complement específic.

La Relació de llocs de treball aprovada amb el pressupost anual pot ser modificada al llarg de l’exercici amb les limitacions que s’estableixen en els preceptes bàsics de les Lleis de pressupostos generals de l’Estat i altra normativa d’anàloga vinculació.

Podeu consultar tant la Plantilla com la Relació de llocs de treball a:

Paraules clau: