Compatibilitats

Darrera actualització: 18/10/2022 15:01 h.

Tots els empleats de les administracions públiques estan subjectes al règim d'incompatibilitats regulat per la legislació catalana i estatal. En conseqüència, qualsevol empleat que vulgui desenvolupar un càrrec, activitat o segon lloc de treball en el sector públic o privat al marge de les tasques que té encomanades, ha de presentar, de manera prèvia, una sol·licitud de compatibilitat a fi d'obtenir, si és el cas, la corresponent autorització.

El desenvolupament d'un altre lloc de treball no ha d'impedir o menyscabar l'estricte compliment dels deures de l'empleat o comprometre la seva imparcialitat o independència.

Consulteu els empleats autoritzats a realitzar una segona activitat al sector públic o privat:

Paraules clau: