Execució

Darrera actualització: 13/3/2018 16:33 h.

L’estat d’execució del pressupost reflecteix la gestió pressupostària, tant a nivell de despeses (crèdit definitiu, modificacions, obligacions reconegudes, pagaments realitzats...), com d’ingressos (previsions, drets reconeguts, cobraments, ...) de les diferents aplicacions pressupostàries que composen el pressupost definitiu, des de l’inici de l’exercici fins a una determinada data, que no pot anar més enllà de 31 de desembre

Tot seguit podeu consultar els estats d'execució trimestrals dels exercicis 2017, 2016 i 2015, així com les modificacions del pressupost:

Paraules clau: