Execució

Darrera actualització: 18/10/2022 15:10 h.

L’estat d’execució del pressupost reflecteix la gestió pressupostària, tant a nivell de despeses (crèdit definitiu, modificacions, obligacions reconegudes, pagaments realitzats...), com d’ingressos (previsions, drets reconeguts, cobraments, ...) de les diferents aplicacions pressupostàries que composen el pressupost definitiu, des de l’inici de l’exercici fins a una determinada data, que no pot anar més enllà de 31 de desembre

Tot seguit podeu consultar els estats d'execució trimestrals, així com les modificacions del pressupost:

Execució 2022

Execució 2021

Execució 2020

Execució 2019

Execució 2018

Execució 2017

Execució 2016

Execució 2015

Paraules clau: