Pressupost inicial

Darrera actualització: 13/3/2018 13:56 h.

El pressupost general del CEMICAL és l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer el Consorci, i dels drets que es preveuen liquidar durant el corresponent exercici.

Tot seguit disposeu dels documents del pressupost del Consorci relatius als exercicis 2018, 2017 i 2016. Des de l'exercici 2018 la Diputació de Barcelona s'encarrega dels anuncis d'aprovació inicial i definitiva dels pressupostos dels ens i organismes del seu sector públic, del qual el CEMICAL en forma part.

Paraules clau: