Dictàmens i resolucions administratives i judicials

Darrera actualització: 13/3/2018 17:33 h.
Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora. Resolucions administratives i judicials que puguin tenir rellevància pública

La informació que s'inclou en aquest apartat referida a les resolucions administratives i judicials serà la que sorgeixi a partir de l'entrada en vigor de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. És a dir, a partir de l'1 de gener de 2016.

No s'han emès dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora sobre el CEMICAL.

Paraules clau: