Comptes anuals

Darrera actualització: 19/12/2023 15:11 h.

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, disposa que s'han de publicar els comptes anuals complets preceptius, que teniu tot seguit:

Paraules clau: