Comptes anuals

Darrera actualització: 18/10/2022 15:32 h.

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, disposa que s'han de publicar els comptes anuals complets preceptius, que teniu tot seguit:

Paraules clau: