Perfil del contractant

Darrera actualització: 18/12/2023 15:39 h.

El perfil de contractant del CEMICAL es troba a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

La informació contractual està estructurada per licitacions, adjudicacions i formalitzacions i es pot filtrar per tipus de contracte.

En data 30 de juny de 2014, la Junta de Govern del CEMICAL va aprovar l’adhesió al Plec de Clàusula Administratives Generals de Contractació de la Diputació de Barcelona, al Perfil del Contractant del qual heu d’accedir per consultar el dit Plec.

Totes les contractacions que efectua el Consorci són menors, de manera que només quan esdevingui necessari s'emprarà el perfil del contractant de la Plataforma de serveis de contractació pública.

Perfil del contractant del CEMICAL

Perfil del contractant de la Diputació de Barcelona

Paraules clau: