Liquidació

Darrera actualització: 19/12/2023 15:03 h.

La liquidació del pressupost posa de manifest els crèdits inicials, modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària. Per altra part, també posa de manifest les previsions inicials, modificacions, i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats així com els recaptats nets respecte del pressupost d’ingressos i per a cada concepte.

Tot seguit disposeu dels documents relatius a la liquidació dels exercicis des de 2015: 

Paraules clau: