Informes de fiscalització

Darrera actualització: 21/7/2016 12:04 h.

En compliment d'allò previst en la Disposició addicional Sisena de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, i de l’article 11.1.c) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’han de publicar els informes de fiscalització emesos per la Sindicatura de Comptes de Catalunya. No s’han emès informes en relació amb el CEMICAL.

Paraules clau: